Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

„Superwoman na rynku pracy” podczas Kongresu Kobiet

Redaktor admin on 14 Kwiecień, 2014 dostępny w Porady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

CZAS NA KOBIETY 2014!

Głównym celem projektu „Superwoman na rynku pracy”, realizowanego przez Konfederację „Lewiatan” w partnerstwie z Kongresem Kobiet, współfinansowanego z funduszy norweskich jest podniesienie świadomości zarówno pracodawców, jak i pracowników w zakresie elastycznych rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym, a w konsekwencji wspieranie aktywności zawodowej kobiet. Drugim ważnym zadaniem jest wypracowanie pakietu zaleceń dotyczących rozwiązań legislacyjnych umożliwiających (szczególnie kobietom) łączenie życia zawodowego i rodzinnego.

Większość Polaków utożsamia elastyczne formy zatrudnienia z umowami cywilnoprawnymi oraz czasowymi umowami o pracę, rozumiejąc przez to brak stabilizacji zawodowej. Jest to efekt szeroko zakrojonej kampanii dotyczącej „umów śmieciowych”. Ważne jest podniesienie wiedzy zarówno przedstawicieli związków zawodowych, pracowników i kobiet na temat wszystkich dostępnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy , które w przeważającej mierze wspierają zatrudnienie, umożliwiając łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Konfederacja Lewiatan realizując projekt „Superwoman na rynku pracy” podnosi świadomość osób zaangażowanych w proces tworzenia prawa, partnerów społecznych a także pracowników i osób poszukujących pracy. Cel ten jest realizowany poprzez debaty, kampanię mediową a także bezpośrednie spotkania podczas dwóch Kongresów Kobiet o zakresie ogólnopolskim (2013 i 2014r.) a także 16 konferencji regionalnych.

W roku 2013 powstało wiele projektów ustaw, autorstwa organizacji pracodawców, związków zawodowych, partii politycznych, wreszcie projektów rządowych, mających na celu zmianę kodeksu pracy w zakresie czasu i organizacji pracy a także zmianę zasad odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych. Wszystkie te projekty zostały przedstawione i szeroko dyskutowane w ramach prac poszczególnych zespołów Komisji Trójstronnej. Jest to tematyka bezpośrednio związana z celami projektu „Superwoman na rynku pracy”, stąd czynnie uczestniczyliśmy w dyskusji, przedstawiając argumenty przemawiające za kierunkiem zmian, który pozwoli podnieść poziom aktywności zawodowej Kobiet oraz ich zatrudnienie. Wskazywaliśmy konkretne rozwiązania, które zachęciłyby pracodawców do zatrudnienia Kobiet, a także dyskutowaliśmy na temat potrzeb Kobiet w zakresie polityki prorodzinnej i wsparcia państwa w wychowaniu dzieci. Ten zakres tematyczny jest również przedmiotem zainteresowania Prezydenta RP. Stąd Konfederacja Lewiatan, wspólnie z Kancelarią Prezydenta zorganizowała debatę, do której zostali zaproszeni pracodawcy, reprezentanci związków zawodowych, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Ambasadorzy Szwecji i Norwegii a także przedstawiciele pracodawców z Belgii i Norwegii. Wszystkie działania, które zostały już podjęte w ramach realizowanego projektu, pokazały, że potrzebna jest szeroka dyskusja na temat stosowania istniejących rozwiązań prawnych wspierających Work Life Balance, poprawy mechanizmów, które poprawiłyby sytuację Kobiet na rynku pracy oraz zmian legislacyjnych wzorowanych na rozwiązaniach państw, które szczycą się najwyższym poziomem zatrudnienia Kobiet przy jednoczesnym wysokim współczynniku dzietności.

Więcej informacji na stronie: http://czasnakobiety.pl/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)