Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Adam Szejnfeld – Deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej – Propozycja autorska

Redaktor admin on 23 Styczeń, 2021 dostępny w Analizy, Wydarzenia. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Adam Szejnfeld

Deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej

(propozycja autorska)

1.     Platforma Obywatelska jest partią, której celem jest cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej, jako demokratycznego państwa prawnego.

2.     Platforma Obywatelska w swojej działalności dąży do:

  • utrwalania wartości poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności praw człowieka i obywatela, demokracji, praworządności, równości, w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
  • odbudowania, a następnie skutecznego umacniania ciągłości demokratycznego państwa oraz siły jego instytucji publicznych m.in. poprzez faktyczny, a nie tylko formalny, rozdział państwa i kościoła, umacnianie apartyjnej, niezależnej i obiektywnej służby cywilnej w kraju, jak i za granicą, a przede wszystkim niezależności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w tym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
  • wzmocnienia samorządu terytorialnego oraz decentralizacji zadań publicznych,
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na dialogu oraz zasadach wzajemnego szacunku, pluralizmu, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości i solidarności,
  • ochrony własności prywatnej oraz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej,
  • zrównoważonego rozwoju poprzez zeroemisyjny przemysł i „zieloną” energetykę mające przywrócić nam wszystkim w Polsce, w Europie i na świecie czystą ziemię, wodę i powietrze.
  • rozwoju oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki kształtujących niezależność intelektualną, zawodową i finansową swoich obywateli oraz ich konkurencyjność już nie tylko na lokalnym, ale i globalnym rynku pracy,
  • zrównania szans i poziomu życia ludzi w miastach i na wsi tak, aby miejsce urodzenia, kształcenia i pracy nie decydowało o losie i przyszłym życiu obywateli.

3.     Platforma korzystając z praw przewidzianych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawa międzynarodowego oraz opierając się na przepisach powszechnie obowiązujących realizuje swoje cele i zadania, m.in. poprzez udział w życiu publicznym i politycznym państwa i społeczeństwa, w tym uczestniczenie w wyborach wszystkich szczebli, wysuwanie kandydatów do organów władzy publicznej oraz współpracę i współdziałanie z instytucjami i organizacjami, z którymi łączą ją zbieżne cele oraz wartości cywilizacji euroatlantyckiej.

Adam Szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)