Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Petycja do Parlamentu Europejskiego

Redaktor admin on 10 Luty, 2016 dostępny w Porady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Czym jest petycja?

Celem procedury składania petycji w Parlamencie Europejskim jest zagwarantowanie obywatelom możliwości komunikowania się z Parlamentem i korzystania z prawa do składania petycji, które jest jednym z podstawowych praw wszystkich obywateli i mieszkańców Europy, zapisanym w Traktacie oraz w Karcie praw podstawowych.

Dzięki składanym petycjom Parlament, za pośrednictwem Komisji Petycji, może stale weryfikować sposób wdrażania prawodawstwa europejskiego oraz mierzyć zakres, w jakim instytucje europejskie odpowiadają na kwestie będące w centrum zainteresowania obywateli.

Petycje rozpatrywane są przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, która decyduje o ich dopuszczalności i odpowiada za podjęcie dalszych działań z nimi związanych we współpracy z Komisją Europejską.

Kto może złożyć petycję?

 • Każdy obywatel UE;
 • Osoba zamieszkała w jednym z państw członkowskich;
 • Członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji (osoba fizyczna lub prawna) posiadającej siedzibę w jednym z państw członkowskich.

Czego może dotyczyć petycja?

Aby petycja mogła zostać uznana za dopuszczalną, musi odnosić się do spraw objętych zakresem działalności Unii Europejskiej i dotyczyć bezpośrednio składających petycję. Tematy mogą dotyczyć takich spraw jak:

 • praw podstawowych,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • ochrony konsumentów,
 • swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego,
 • zatrudnienia i polityki społecznej,
 • wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • innych problemów związanych z wprowadzaniem w życie prawa UE.

Jakie są wymagania formalne?

Petycje muszą zawierać nazwisko, obywatelstwo i miejsce zamieszkania każdej z osób składających petycję i muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE.

Rozpatrywanie petycji

Komisja Petycji na ogół zwraca się do Komisji Europejskiej o dostarczenie istotnych informacji lub o wydanie opinii w sprawie kwestii podniesionych przez składającego petycję. Komisja Petycji niekiedy zwraca się również do innych komisji parlamentarnych, w szczególności w przypadku petycji domagających się zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Komisja Petycji może także zorganizować przesłuchania lub wysłać swoich członków na miejsce w celu ustalenia faktów. Po zebraniu wystarczającej ilości informacji petycja zostaje umieszczona w porządku obrad posiedzenia Komisji Petycji, do uczestnictwa w którym zapraszana jest Komisja Europejska. Na posiedzeniu Komisja Europejska ustnie wyraża swoje stanowisko i komentuje swą odpowiedź pisemną dotyczącą kwestii poruszonych w petycji. Członkowie Komisji Petycji mają wtedy okazję do kierowania pytań do przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Dalszy bieg sprawy różni się w zależności od danego przypadku:

 • Jeżeli petycja dotyczy szczególnego przypadku wymagającego indywidualnego rozpatrzenia, Komisja Europejska może skontaktować się z właściwymi władzami lub interweniować za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa danego państwa członkowskiego, co może doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy. W niektórych przypadkach Komisja Petycji zwraca się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o skontaktowanie się z odnośnymi władzami krajowymi.
 • Jeżeli petycja dotyczy sprawy o charakterze ogólnym, na przykład jeżeli Komisja Europejska stwierdza, że naruszono prawo UE, może ona wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Może to doprowadzić do wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości, na które składający petycję będzie mógł się powoływać.
 • Petycja może doprowadzić do podjęcia inicjatywy politycznej przez Parlament lub Komisję.

Dodatkowe informacje

Petycję można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu przygotowanego przez Parlamentu Europejski: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/main

Więcej informacji na temat prawa do składania petycji można znaleźć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.4.html

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)