Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Jesienne wybory, to być albo nie być polskiej demokracji!

Redaktor admin on 14 Marzec, 2023 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Spotkanie z byłymi pilskimi lotnikami, wizyta w Ośrodku Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, rozmowy na temat wykluczenia komunikacyjnego na wsi oraz otwarte spotkanie z prof. Tomaszem Grodzkim, Marszałkiem Senatu i przybyłymi do Piły parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej – tak wyglądała wizyta polityków Koalicji Obywatelskiej w Pile i powiecie pilskim, która upłynęła pod hasłem „Tu jest przyszłość!”.

Dostęp do własnego mieszkania, wykluczenie komunikacyjne, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ochrona zdrowia, w tym walka z nowotworami, zabezpieczenie na starość, energe-tyka, klimat, OZE, gospodarka i przedsiębiorczości, finanse publiczne, inflacja i drożyzna, obrona narodowa i bezpieczeństwo, problematyka sytuacji byłych wojskowych w tym ofice-rów lotnictwa, oświata i edukacja, wieś i rolnictwo … to tylko niektóre tematy, które trapią dzisiaj obywateli, a które podnoszone były przez uczestników spotkań z Marszałkiem Grodz-kim oraz parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Nie zabrakło także pytań dotyczących nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu.

Podczas briefingu prasowego Marszałek Tomasz Grodzki powiedział m.in.: – „Na spotkaniu w Pile poruszyliśmy mnóstwo zagadnień, od kwestii praworządności po prawa kobiet. Podnoszono też kwestię rozliczenia tych, którzy świadomie i bezczelnie sprzeniewierzają publiczne pieniądze. Wielokrotnie ludzie pytają o rozliczenie po wyborach obecnej władzy. Gdy podróżuję po Polsce, to młode pokolenie mówi, że jak nie wygramy tych wyborów, to oni wyemigrują z kraju. To jest bardzo niepokojące. Starsze pokolenie mówi natomiast, że jak nie rozliczycie tych, cytuje, „złodziei”, to więcej na was nie zagłosujemy. Prezentuje to stan napięcia społecznego. Rozmawialiśmy jednak nie tylko o sprawach ogólnokrajowych, ustrojowych, zasadniczych, ale również i tych lokalnych, na przykład o tym, czemu S10 i S11 nie są drogami ekspresowymi, lub dlaczego w pilskim szpitalu, pięknym o dobrej tradycji, jest tyle problemów z dostępnością do lekarza”.
Odnosząc się do pytań o wybory i tzw. jedną listę, Marszałek Grodzki powiedział m.in. – „Je-stem chirurgiem i lubię konkret. Potrzebna będzie nam większość do obalenia veta prezydenta Andrzeja Dudy. To 276 głosów, które trzeba zdobyć. Z „Paktem senackim” poszło nam do-brze. W każdym okręgu będzie kandydował tylko jeden kandydat opozycji na senatora. Jeżeli to dobrze przeprowadzimy, to mamy realną szansę na 65 mandatów. Jednak to Sejm jest ważniej-szy i najlepiej by było, żeby była tylko jedna lista opozycji w wyborach do Sejmu”.
- Jesienne wybory, to być, albo nie być polskiej demokracji. Walczyłem o nią w latach osiem-dziesiątych ubiegłego wieku, budowałem ją od początku lat dziewięćdziesiątych i wiem najle-piej, co osiągnęliśmy i co możemy stracić. Nie można na to pozwolić. Dlatego jestem zwolenni-kiem nie tylko „Paktu senackiego”, ale też tzw. jednej listy opozycji do Sejmu – podkreślał se-nator Ziemi Pilskiej.
Senator Adam Szejnfeld odpowiadając na zadane pytania podczas spotkania otwartego przez Franciszka Langnera, słynnego opozycjonistę lat osiemdziesiątych, zapewniał, że po wygra-nych wyborach nastąpi rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalne-go, a także, że idee wdrożenia równości i równouprawnienia kobiet oraz mężczyzn będą prio-rytetem. – „Dopóty padają takie pytania, dopóki równości nie ma. Pytania takie bowiem, to najlepszy dowód na brak równości” – konkludował senator Szejnfeld.
Do problematyki równości odniosła się też posłanka Monika Rosa, podkreślając wagę tego zagadnienia, stwierdzając jednocześnie, że – „potrzebne są czyny a nie tylko słowa”. Pani poseł odpowiadała także na pytania o energetykę jądrową, podkreślając jak ważna jest dla nas ener-gia z OZE. – Powinniśmy korzystać z naszego słońca i wiatru, by chronić klimat i nasze portfe-le. Elektrownie jądrowe są potrzebne, by móc stabilizować ogólnopolski system, gdyż krajowe-go gazu mamy zbyt mało, aby bez uzależniania się od zewnętrznych dostaw, realizować ten konieczny cel – mówiła.
Poseł Czesław Mroczek podkreślał, że bezpieczeństwo, to nie tylko czołgi, helikoptery i samo-loty czy rakiety, ale również bezpieczne finanse publiczne. – Tymczasem w 2023 r. obsługa długu publicznego może kosztować Polskę nawet 100 mld złotych, to niemal dwa razy więcej niż wynosi koszt „500+”!
Kwestie wpływu dramatycznej sytuacji finansów publicznych na przyszłość Polski podnosił w swoich wystąpieniach także poseł Arkadiusz Marchewka, który jednocześnie, odpowiadając na pytanie jednego z członków Stowarzyszenia Młodych Demokratów, apelował do młodzie-ży o aktywny udział w głosowaniu wyborczym mówiąc: – „To wy musicie decydować za sie-bie. Jeżeli nie weźmiecie tych spraw w swoje ręce i nie zbudujecie przyszłości, to Kaczyński zrobi to za was”.
Posłanka Małgorzata Janyska z kolei poinformowała uczestników spotkania w Pile, że podob-ne zebrania odbywały się w tym dniu w wielu innych miasta i miejscowościach całej Wielko-polski.m.in. w Trzciance i wszędzie tam parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej wsłuchiwali się w głos mieszkańców.
W debacie rozmawiano także o programie mieszkaniowym Koalicji Obywatelskiej, czyli o kredycie 0% na pierwsze mieszkanie dla osób do 45 roku życia. Ten program bowiem wywo-łuje ogromne nadzieje u wielu milionów ludzi, którzy wciąż nie mają własnego „M”.
Piotr Głowski, oprócz prezentacji spraw dotyczących miasta Piły, którego jest prezydentem, skupił się na ogromnym problemie, jakim jest wykluczenie komunikacyjne, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach.
Całość obrad prowadził i moderował wicemarszałek Jacek Bogusławski, przewodniczący po-wiatowych struktur Platformy Obywatelskiej w powiecie pilskim, który wcześniej wziął udział także w spotkaniu samorządowców i parlamentarzystów w Chodzieży oraz w spotkaniach z byłymi pilskimi lotnikami, a także w wizycie w Ośrodku Radioterapii w Pile. W jednym ze swoich wystąpień pokreślił rolę rozwoju zielonej energetyki, w tym priorytet, jaki kładzie się w Pile i w Wielkopolsce na wykorzystanie energii ze wodoru.
****
Poza spotkaniem otwartym z Marszałkiem Tomaszem Grodzkim oraz debatą panelistów w Ho-telu Arche w Pile, tego samego dnia w siedzibie Biura Senatorskiego senatora Adama Szejnfel-da odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, od-dział w Pile, na czele prezesem płk. Janem Ficermanem, z byłym wiceministrem Obrony Naro-dowej, posłem Czesławem Mroczkiem, posłanką Moniką Rosa, senatorem Adamem Szejnfel-dem oraz wicemarszałkiem Jackiem Bogusławskim. W spotkaniu udział wzięła także wice-przewodnicząca struktur PO w Powiecie Pilskim, Małgorzata Karwacka.
Ważnym punktem tego dnia, była również wizyta w Ośrodku Radioterapii w Pile Wielkopol-skiego Centrum Onkologii, podległego Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu. Posłanka Monika Rosa, senator Adam Szejnfeld, wicemarszałek Jacek Bogusławski oraz radna Małgo-rzata Karwacka mieli okazję obejrzeć najnowsze rozwiązania Zakładu Radiologii i co najważ-niejsze porozmawiać z kierownictwem placówki o problemie leczenia nowotworów.
Wykluczenie komunikacyjne wywołujące wykluczenie społeczne było natomiast przedmiotem rozmów w sali wiejskiej Nowej Wsi Ujskiej. W debacie udział wzięli zaproszeni parlamenta-rzyści: poseł Maciej Lasek oraz posłanki Maria Małgorzata Janyska, Krystyna Sibińska i Elż-bieta Gapińska, a także prezydent Piły Piotr Głowski.

Marszałek Grodzi w tym dniu udzielił też wywiadu w TV Asta rozmawiając z redaktorem Pawłem Różyckim w programie „Prosto z mostu”. Odbył się także briefing z dziennikarzami mediów wielkopolski północnej oraz mediów krajowych.

Równolegle do spotkań z parlamentarzystami w Pile i w Powiecie Pilskim odbywały się po-dobne spotkania we wszystkich powiatach całej Wielkopolski, w tym w powiatach złotow-skim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim i wągrowieckim Wielkopolski Północnej. Punk-tem kulminacyjnym było otwarte spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska z mieszkańcami Wielkopolski w Rokietnicy.

Paneliści spotkania otwartego w Pile: *
Prof. Tomasz Grodzki – Profesor nauk medycznych, chirurg klatki piersiowej, marszałek Senatu X kadencji, senator IX kadencji.
Adam Szejnfeld – Prawnik, wiceprzewodniczący Regionu Wielkopolska Platformy Obywatelskiej, były Wiceminister Gospodarki, były radny, burmistrz, poseł, europoseł, a obecnie senator RP.
Monika Rosa – Politolog, posłanka, członkini komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny, a także komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego, zastępczyni dyrektora Zespołu Obsługi Bieżącej w Gabinecie Prezydenta RP.
Czesław Mroczek – Prawnik, były Wiceminister Obrony Narodowej, poseł, członek Komisji Obrony Narodowej.
Arkadiusz Marchewka – Doktor nauk ekonomicznych, poseł, wiceprzewodniczący komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, członek Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz komisji Finansów Publicznych.
*W spotkaniu udział brali także wicemarszałek Jacek Bogusławski oraz prezydent Piotr Głowski.

Uczestnicy spotkania w Nowej Wsi Ujskiej oraz spotkania otwartego w Pile: *
Maria Małgorzata Janyska – Ekonomistka, posłanka, wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju, członkini Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji.
Maciej Lasek – Doktor nauk technicznych, inżynier lotnictwa. W latach 2012-2016 przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Poseł, członek Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Nauki.
Krystyna Sibińska – Inżynier budownictwa, posłanka, przewodnicząca podkomisji ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, członkini Komisji Finansów Publicznych.
Elżbieta Gapińska – Pedagog, posłanka, członkini Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Ustawodawczej.
*W spotkaniu udział wziął także prezydent Piotr Głowski.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.
e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com
tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/Szejnfeld/
www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/
www.tiktok.com/@szejnfeld

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)